www.obecnakniznica.sk

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

Úvod >>> Obecná knižnica >>> Štatistika >>> Ako správne vyplniť štatistický výkaz o knižnici za rok 2009?
Ako správne vyplniť štatistický výkaz o knižnici za rok 2009? PDF Vytlačiť E-mail
Obecná knižnica - Štatistika

thumb_statistika.jpg
Všetkým, ktorí majú problémy s vypĺňaním štatistického výkazu (hlavne v elektronickom formulári) ponúkame podrobný návod na jeho vyplnenie. Ak vám nebude niečo jasné, napíšte, všetko vám vysvetlíme.

 

                                Návod k vyplňovaniu elektronického alebo online formulára je uvedený na http://registerkultury.gov.sk/statistika2008/, od 20.1.2010 bude uvedený aj aktuálny formulár s návodom za rok 2009. Po otvorení uvedenej webovej stránky je návod na pravej strane, treba naň kliknúť, aby sa otvoril. Okrem toho, k tlačenému výkazu ste dostali aj vytlačenú Predkladaciu cestu s Metodickými vysvetlivkami, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak máte problémy pri vyplňovaní, napr. nie je Vám jasná terminológia a ktoré údaje presne treba kde uviesť, optimálne je, ak sa pýtate v celoslovenskej diskusii k metodike štatistického vykazovania na adrese: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=462&idm=0&prm1=1&prm2=360  Táto diskusia je zameraná na zjednotenie vykazovania štatistických údajov, čo je možné len ak sa pýtate na konkrétne problémy, ktoré sa však v mnohých knižniciach opakujú a ak nie sú knihovníci dobre informovaní, majú zle uvedené údaje a sú horšie hodnotení, než tí, ktorí údaje správne vypĺňajú. Na základe Dohody o spolupráci medzi ZMOS a SNK budeme podrobnejšie analyzovať Vaše štatistické údaje a porovnávať ich, výsledky poskytneme Vašim zriaďovateľom, preto je nevyhnutné, aby ste údaje vykazovali správne.

 Elektronický formulár bude zverejnený od 20. 1. 2010

na adrese:

http://registerkultury.gov.sk/statistika2009/

Otvorí sa stránka registra kultúry: Štatistiky MK SR za rok 2009. Všimnite si ponuku v pravo, kde máte možnosť „návod" a „vzorový formulár", ktoré Vám pomôžu pri vypĺňaní Vášho elektronického výkazu.

Ak chcete začať vypĺňať elektronický formulár všimnite si odkaz v strede stránky Ročný výkaz KULT 10 - 01 o knižnici za rok 2009, cez ktorý sa dostanete priamo do formulára, pod ním sú „metodické vysvetlivky k výkazu KULT 10 -01" 

Vypĺňanie výkazu

Ak nie je uvedené inak, čísla vždy zapisujte bez medzier!

Všetky plochy označené žltou farbou musia byť vyplnené, inak Vás systém nepustí ďalej.

Identifikácia:

1. Názov Vašej obecnej knižnice, ako je uvedený v štatúte knižnice. Ak štatút knižnice nemáte, stiahnite si vzorové tlačivo zo sekcie Agenda a tlačivá , vyplňte ho, môžete si ho prispôsobiť svojim podmienkam, ale musí byť v súlade so zákonom. Štatút schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Kópiu štatútu pošlite svojmu metodikovi. Kontakt nájdete v ADRESÁRI REGIONÁLNYCH METODIKOV OBECNÝCH KNIŽNÍC.

2. Stav knižnice - vyberte z ponuky po kliknutí na „v" vpravo - stagnujúca knižnica je vtedy, ak bola počas uplynulého roka zatvorená a nefungovala (neposkytovala základné knižničné služby) z akéhokoľvek dôvodu.

2. Adresa sídla organizácie - vypíšte do koloniek svoju adresu knižnice (ak nemáte ulicu - vypíšte obec a číslo). Ostatné údaje vyberte z ponuky kliknutím na „v" vpravo. Adresu ne nevyhnutné uviesť presne a kompletne, z tohto formulára sa každý rok prepisuje a používa na tvorbu aktuálneho celoslovenského adresára knižníc.

3. IČO - obce - identifikačné číslo organizácie - obce

4. Zriaďovateľ - obec

5. Typ knižnice - výber z možností:

- Obecná PZ - obecná s profesionálnym zamestnancom - uvediete podľa štatútu knižnice, ak nie je uvedený typ knižnice, potom platí: ak pracovník pracuje za mzdu v knižnici (dobrovoľný, aktivačný alebo pracovník na dohodu sa nepovažuje za zamestnanca, knižnica s takým pracovníkom sa vykáže ako obecná NZ) minimálne na polovičný úväzok, teda 18,75 hod. za týždeň

- Obecná NZ - obecná s neprofesionálnym zamestnancom - ak pracovník knižnice pracuje za mzdu v knižnici na úväzok kratší, ako polovičný

6. Súhlas so zverejnením dôverných údajov - na tlačenom formulári poskytuje len štatutár - starosta-  svojím podpisom a pečiatkou obce!

V online (rovnako na tlačenom) formulári vyznačte na identifikačnom liste súhlas číslom 1. Tlačivo o súhlase ste dostali spoločne s tlačeným formulárom. Po vyplnení online formuláru a jeho vytlačení sa Vám automaticky vytlačí aj tlačivo Súhlas so zverejnením dôverných štatistických údajov. Poskytnutie súhlasu uľahčuje spracovanie štatistických údajov v ich prehľadoch.

7. Telefón - tu sa môžu zapisovať iba čísla a medzery, žiadne lomítka, pomlčky, zátvorky/ - (), je súčasťou adresára o knižniciach, kvôli komunikácii je potrebné uviesť telefonický kontakt do knižnice, ak ho nemá, je potrebný telefonický kontakt na Obecný úrad.

8. E-mail - je súčasťou adresára o knižniciach, kvôli komunikácii je potrebné uviesť e-mailový kontakt do knižnice, ak ho knižnica nemá, je potrebné uviesť e-mailový kontakt na Obecný úrad, využívame ho pri hromadnej e-mailovej komunikácii (napr. k projektu Verejný internet pre knižnice)

9. Štatutárny zástupca - celé meno štatutára obce aj s titulmi (starosta)

10. WWW stránka organizácie - adresu webovej stránky uvedie len obecná knižnica, ktorá má vlastnú webovú stránku (knižnica ju prevádzkuje, prípadne ak na stránke obce máte zverejnený online katalóg svojej knižnice).   

Kliknite na "pokračuj"

1. modul: Sieť knižníc:

Počet knižníc - riadok je vyplnený automaticky. Je vygenerovaný na základe toho, čo uvediete v časti identifikácia "typ knižnice".

Počet pobočiek - uveďte koľko pobočiek má Vaša knižnica - ak nemá žiadnu napíšte nulu do stĺpca pod číslo 1 uvedené v 1. riadku, inak vás systém nepustí ďalej  (v našom prípade je to sĺpec 5, alebo 6) Napr., ak má knižnica 2 budovy a v oboch poskytuje knižničné služby, treba uviesť 1 pobočku.

Počet knižníc s internetom pre verejnosť - ak umožňujete verejnosti používať internet vo Vašej knižnice, uveďte do riadku číslo 1, ak nie, napíšte č. 0

 Kliknite na "pokračuj"

 

2. modul: glossary termknižničný fond :

1. Knižničné jednotky spolu - všetky knihy, brožúry a špeciálne dokumenty, ktoré máte v knižnici k 31.12.2009. Ich počet musí korešpondovať s predchádzajúcim rokom.

Knižničné jednotky za rok 2008:

Kn.j. v roku 2008+ prírastok za rok 2009 (mínus)- úbytok za rok 2009 = Kn.j. v roku 2009

Z TOHO

2. Knihy a zviazané periodiká - Uveďte všetky knihy z vášho KF. Do tejto skupiny nepatria špeciálne dokumenty (CD-ROM, audiokazety, DVD...), patria tu aj dokumenty pre nevidiacich v brailovom písme) Tento údaj nesmie vo výkaze chýbať!

Nasledujú špeciálne dokumenty:

3. Audiovizuálne dokumenty - všetky nosiče audiovizuálneho záznamu - videokazety, audiokazety, zvukové CD, DVD so zvukoobrazovým záznamom)

4. Elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) - CD-ROMy, multimediálne digitálne dokumetny, digitalizované textové dokumenty. Nepatria sem elektronické dokumenty, ktoré sú súčasťou knihy, pokiaľ nie sú samostatne evidované (napríklad multimediálne CD priložené k učebnici angličtiny, k encyklopédii a pod.)

5. Mikroformy (predpokladáme, že v obecnej knižnici sa takéto dokumenty nevyskytujú)

6. Rukopisy (predpokladáme, že v obecnej knižnici sa takéto dokumenty nevyskytujú)

7. Iné špeciálne dokumenty - všetky ostatné špeciálne dokumenty, ktoré nepatria ani do jednej z predchádzajúcich skupín - normy, firemná literatúra (správy o činnosti), mapy, tlačené hudobniny (notové zápisy)...

Z riadku 1:

8. Odborná literatúra pre dospelých - všetky knižničné jednotky zaradené do skupiny náučnej literatúry pre dospelých, príručky, slovníky, učebnice...

9. Krásna literatúra pre dospelých - romány, poviedky, novely, detektívky, sci -fi

10. Odborná literatúra pre deti - encyklopédie, učebnice, slovníky, pre deti

11. Krásna literatúra pre deti - rozprávky, poviedky pre deti, poézia, leporelá...

Či máte správne zaradené knižničné jednotky do tématických skupín, si môžete overiť na týchto stránkach v sekcii Agenda a tlačivá > tlačivá na stiahnutie > stiahnite si dokument: Tématické rozdelenie knižničného fondu>

12. Počet titulov dochádzajúcich periodík - zrátajte si tituly novín a časopisov, ktoré vaša knižnica odoberá. (ak máte vo fonde 2 tituly novín a 2 tituly časopisov, do kolonky uvediete číslo 4)

Z TOHO (z riadku 12)

13. zahraničné periodiká - počet zahraničných titulov periodík, (nepatria tu cudzojazyčné periodiká, vydané na Slovensku napr. pre národnostné menšiny) Nezabudnite do tejto skupiny zaradiť aj české periodiká :)) Údaj nesmie byť väčší, ako je údaj v riadku 12

14. Počet exemplárov dochádzajúcich periodík - ak odoberáte z každého titulu po jednom exemplári periodika (čo je v prípade obecných knižníc štandardom) ich počet sa bude zhodovať s počtom titulov dochádzajúcich periodík (riadok 12). Nikdy nezratúvajte všetky čísla z 1 titulu periodika za rok, napr. ak je 12 čísiel po 1 výtlačku za rok z 1 titulu, je to len 1 exemplár 1 titulu. Údaj nesmie byť menší ako je údaj v riadku 12

15. Ročný prírastok knižničných jednotiek - počet dokumentov, ktoré ste zapísali do vášho Prírastkového zoznamu za rok 2009. Patria tu tak knihy, ako aj špeciálne dokumenty.  Akým spôsobom ste dokumenty nadobudli, nie je rozhodujúce - v elektronickom formulári je tento údaj generovaný automaticky po vyplnení riadkov 16 až 20.

V TOM: (súčet riadkov 16+17+18+19+20 sa musí rovnať údaju v riadku 15)

16. Kúpou - počet knižničných jednotiek, ktoré ste nakúpili počas roka 2009.

17. Darom - počet knižničných jednotiek, ktoré ste dostali do knižnice ako dar a zaevidovali ste ich v r. 2009 v Prírastkovom zozname ako dar a zahrnuli ste ich do svojho knižničného fondu. Môžu to byť knihy darované čitateľmi, od sponzora, nové, ale aj staré.

18. Povinným výtlačkom - (neplatí pre obecné knižnice)

19. Výmenou - obecné knižnice nevypĺňajú.

Knižničné jednotky, ktoré Vám do KF pribudli ako náhrada za stratenú knihu, ale nie je to ten istý titul, zaevidujete do Prírastkového zoznamu pod novým číslom ako dar. Ak je náhrada za stratenú knihu ten istý titul, je zaevidovaný pod pôvodným číslom stratenej knihy v Prírastkovom zozname.  

20. Bezodplatným prevodom - počet knižničných jednotiek, ktoré do vášho fondu pribudli ako fond zrušenej knižnice (napr. farskej, školskej, prípadne inej)

Z RIADKU 15:

21. Audiovizuálne dokumenty - prírastok audiovizuálnych dokumentov, ktorým bolo pridelené prírastkové číslo v Prírastkovom zozname.

22. Elektronické dokumenty - prírastok elektronických dokumentov, ktorým bolo pridelené prírastkové číslo

23. Úbytky knižničných jednotiek - počet knižničných jednotiek, ktoré boli vyradené z knižničného fondu v priebehu roku 2009 až k 31.12.2009 a boli zaevidované v Zozname úbytkov. Tieto knižničné jednotky musia byť odrátané od celkového počtu kn.j. nachádzajúcich sa v knižnici (zaznamenané v riadku 1). Údaj musí súhlasiť s vyraďovacím zoznamom, - Zoznamom úbytkov

24. Knižničné jednotky vo voľnom výbere - všetky kn.j., ku ktorým majú čitatelia voľný prístup. V obecných knižniciach sa tento údaj obyčajne rovná údaju v riadku 1 (knižničné jednotky spolu) Tento údaj nesmie vo výkaze chýbať!

25. Knižničné jednotky spracované automatizovane - počet všetkých kn.j. ktoré sú spracované v pomocou akéhokoľvek knižničného softvéru, bez ohľadu na to, kedy boli v počítačovom programe spracované. Ak máte spracované všetky kn.j. tento údaj sa rovná riadku 1 (knižničné jednotky spolu) Kontrolný súčet - je generovaný automaticky...

 

3.modul: Výpožičky:

1. Výpožičky spolu - všetky výpožičky kníh, periodík a špeciálnych dokumentov, ktoré ste vo vašej knižnici zaznamenali v roku 2009. Patria tu glossary termabsenčné aj prezenčné výpožičky. Nepatria tu výpožičky, v rámci MVS - medziknižničnej výpožičnej služby. (riadok 1 je súčtom riadkov 2+3+4+5)

V TOM (súčet všetkých nižšie uvedených položiek sa musí rovnať údaju v riadku 1)

2. Odborná literatúra pre dospelých - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny kn.j. odborná literatúra pre dospelých (modul 2, riadok 8)

3. Krásna literatúra pre dospelých - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny kn.j. krásna literatúra pre dospelých (modul 2, riadok 9)

4. Odborná literetúra pre deti - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny kn.j. odborná literatúra pre deti (modul 2, riadok 10)

5. Krásna literatúra pre deti - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny kn.j. krásna literatúra pre deti (modul 2, riadok 11)

6. výpožičky periodík - počet absenčných aj prezenčných výpožičiek novín a časopisov - aj darovaných (modul 2, riadok 14)

 

Z RIADKU 1 (súčet všetkých nižšie uvedených položiek v r. 7 až 13 sa nemusí rovnať údaju v riadku 1)

7. špeciálne dokumenty - výpožičky všetkých dokumetov okrem kníh a periodík zo skupiny špeciálnych dokumentov(modul 2 riadky 3,4,5,6,7) - tento riadok je súčtom riadkov 8+9+10+11+12 v module 3

Z TOHO

8. Audiovizuálne - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny špeciálnych kn.j. audiovizuálne dokumenty (modul 2, riadok 3)

9. Elektronické (vrátane digitálnych) - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny špeciálnych kn.j. elektronické dokumenty (modul 2, riadok 4)

10. Mikroformy - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny špeciálnych kn.j. mikroformy (modul 2, riadok 5)

11. Rukopisy - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny špeciálnych kn.j. rukopisy (modul 2, riadok 6)

12. Iné špeciálne dokumenty - počet absenčných aj prezenčnýchvýpožičiek zo skupiny špeciálnych kn.j. iné špeciálne dokumenty (modul 2, riadok 7)

13. Prezenčné výpožičky - Prezenčné výpožičky (výpožičky len v priestoroch knižnice) všetkých knižničných dokumentov.

14.  MVS iným knižniciam - Medziknižničná výpožičná služba - všetky výpožičky kn.dokumentov iným knižniciam na Slovensku

15. MVS z iných knižníc - všetky výpožičky kn. dokumentov z iných knižníc na Slovensku

16. MMVS iným knižniciam - Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba - všetky výpožičky kn. dokumentov knižniciam do iných krajín (za hranice SR)

17. MMVS z iných knižníc - Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z knižníc v iných krajinách

18. Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie -  počet akýchkoľvek poskytnutých informácií o knihách a službách knižnice, ktoré sú zaevidované akýmkoľvek spôsobom (neuvádzajú sa odpovede na otázky o pracovníkoch, počasí, koľko je hod. a pod.).

19. Počet vypracovaných bibliografií - tento údaj obecné knižnice obyčajne neuvádzajú, pretože túto službu neposkytujú

20. Počet vypracovaných rešerší - tento údaj obecné knižnice obyčajne neuvádzajú, pretože túto službu neposkytujú

21. Počet študovní a čitární - počet čitární v knižnici - za čitáreň sa považuje miestnosť, v ktorej si používatelia môžu v rámci prezenčných výpožičiek sadnúť a preštudovať požičané dokumenty.

22. Počet študijných a čitateľských miest - počet miest v knižnici, ktoré slúžia ako miesta na štúdium, alebo ako čitáreň. Tieto miesta môžete mať aj vtedy, ak nemáte čitáreň, t.j. ak ste v predchádzajúcom riadku uviedli 0

23. Celková plocha knižnice v m2 -

Z TOHO

24. Priestory pre používateľov knižnice v m2 - plocha knižnica určená pre používateľov - tento údaj sa rovná, alebo je menší ako údaj v r. 23

25. Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň - uveďte počet hodín, počas ktorých máte cez týždeň knižnicu otvorenú

 

4. Modul: Používatelia

1. Aktívni používatelia - počet všetkých registrovaných čitateľov s platnou registráciou, ktorí aspoň raz navštívili knižnicu a požičali si aspoň 1 knižničný dokument, alebo využili služby knižnice v sledovanom roku.

2. z toho používatelia do 15 rokov - počet všetkých registrovaných detských čitateľov s platnou registráciou do 15 rokov z riadku 1, ktorí aspoň raz navštívili knižnicu a požičali si aspoň 1 knižničný dokument, alebo využili služby knižnice v sledovanom roku.

3. Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice - údaj je uvedený v online formulári

4. Návštevníci knižnice spolu - počet všetkých fyzických osôb, ktoré navštívili knižnicu a využili jej služby (vrátane bezplatného internetu) v roku 2009 spolu so všetkými návštevníkmi podujatí, organizovaných knižnicou. Každá osoba, aj nezaregistrovaný používateľ sa pri každej návšteve knižnice ráta ako jej návštevník. Jedna osoba môže byť aj niekoľkokrát počas dňa návštevníkom knižnice, preto počet návštevníkov sa výnimočne rovná, ale obvykle je väčší ako počet používateľov v r. 1.

5. z toho počet návštevníkov podujatí - počet všetkých návštevníkov podujatí organizovaných knižnicou. Ich počet je menší, ako počet návštevníkov v riadku 4.

5. Modul: Ďalšie údaje

1. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť - počet všetkých prednášok, besied s čitateľmi, regionálnymi osobnosťami, autorské večery, literárno-hudobné a audiovizuálne programy, informačná výchova, kvízy, súťaže, výstavy a pod. spolu

2. z toho informačná výchova - počet podujatí venovaných informačnej výchove. Informačná výchova je podujatie, zamerané na výchovu čitateľa na prácu s informáciami. Údaj musí byť menší, alebo sa rovnať údaju v riadku 1.

3. Metodické návštevy - tento údaj obecné knižnice nevypĺňajú.

4. Metodické konzultácie - tento údaj obecné knižnice nevypĺňajú

5. Odborné kurzy, porady, semináre - tento údaj obecné knižnice nevypĺňajú. Iba ak by usporiadali jedno z týchto podujatí pre pracovníkov knižníc

6. Edičná činnosť - počet titulov, samostatne vydaných knižnicou v tlačenej, alebo elektronickej podobe.

6. Modul: Informačné technológie

1. Počet serverov v knižnici - v malých obecných knižniciach obyčajne nie je

2. Počet osobných PC - uveďte počet všetkých počítačov v knižnici

3. z toho prístupných pre verejnosť - uveďte počet počítačov, ktoré Vaši návštevníci môžu používať

4. Počet PC s pripojením na internet - uveďte počet všetkých počítačov s internetom

5. z toho prístupných pre verejnosť - uveďte počet počítačov s internetom, ktoré Vaši návštevníci môžu používať. Ak ste získali internet z projektu Verejný internet pre knižnice, Vaši návštevníci ho využívajú bezplatne a nemusia byť v knižnici zaregistrovaní, ak nevyužívajú aj iné knižničné služby.  

6. Počet prístupov používateľov na internet v knižnici - počet návštevníkov, ktorí počas celého roku mali prístup na internet. Počas jedného dňa (alebo roka) mohol jeden používateľ využiť službu niekoľkokrát. Každý prístup sa ráta ako samostatný. Ak ste si neviedli evidenciu a neznačili prístupy, uveďte údaj odhadom.

7. Vlastná www stránka - ak stránku nemáte - uveďte 0, ak vlastnú stránku knižnice máte, uvádzajte 1

8. Počet návštev internetovej stránky knižnice - uvádzate v prípade ak stránku máte - koľko návštevníkov navštívilo www stránku knižnice za  rok 2009.

9. On-line katalóg knižnice na internete - uvádzate aj v prípade, ak máte katalóg KF vašej knižnice na internete, aj keď nemáte vlastnú www stránku (napr. na stránkach obce, v takom prípade uveďte na identifikačnom liste aj adresu webovej stránky)

10. Licencované internetové pramene - obecné knižnice neuvádzajú

 

7. Modul: Zamestnanci a hospodárenie

1. Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) - uvádza sa počet osôb, ktoré pracujú v knižnici za mzdu (prepočítaný na plné úväzky). Prepočítava sa podľa vzorca počet hodín týždenne deliť číslom 37,5 (počet hodín plného úväzku za 1 týždeň)

Napríklad:

Ak knihovník pracoval v knižnici 2 hodiny týždenne, prepočítaný stav bude 2:37,5=0,0533333 (zaokrúhlene na dve desatiné čísla =0,05)

Neuvádzajú sa dobrovoľní, aktivační pracovníci, ani na Dohodu o vykonaní práce alebo na Dohodu o pracovnej činnosti ! 

Podľa tejto tabuľky môžete určiť prepočítaný stav zamestnancov vašej obecnej knižnice:

Počet odpracovaných

hodín za 1 týždeň

Prepočítaný stav

zamestnancov

1

0,03

2

0,05

3

0,08

4

0,11

5

0,13

6

0,16

7

0,19

8

0,21

9

0,24

10

0,27 atď...

2. z toho zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti - uveďte prepočítaný počet zamestnancov, ktorí v knižnici vykonávajú výpožičky kníh, podujatia, katalogizáciu a pod. V obecných knižniciach sa obyčajne tento údaj rovná údaju z riadku 1

Z riadku 2: Uvádza sa vždy najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania

3. zamestnancov s VŠ knihovníckym vzdelaním - počet zamestnancov s uvedeným vzdelaním, ktorí vykonávajú knihovnícke činnosti

4. zamestnanov so SŠ knihovníckym vzdelaním - - počet zamestnancov s uvedeným vzdelaním, ktorí vykonávajú knihovnícke činnosti

5. zamestnancov s iným VŠ vzdelaním - - počet zamestnancov s uvedeným vzdelaním, ktorí vykonávajú knihovnícke činnosti

6. Výnosy (príjmy z hlavnej činnosti) - všetky výnosy, príjmy vrátane príspevku na činnosť od obecného úradu, tržieb v knižnici a grantov. Je to súčet riadkov 7+12+14.

7. Transfery na činnosť - všetky dotácie, ktoré získala knižnica od svojho zriaďovateľa - teda od obce: mzdy, elektrina, nákup kníh časopisov a pod.... Je to súčet riadkov 8+9+10+11

V TOM:

8. Zo štátneho rozpočtu - tento údaj uvádzajú len knižnice, ktorých zriaďovateľom je štát, obecné knižnice nevypĺňajú

9. Z rozpočtu samosprávneho kraja - uvediete údaj iba vtedy, ak ste získali pre knižnicu na činnosť finančný príspevok priamo od VÚC.

Ak bol príspevok od jednotlivého poslanca VÚC, bol to dar a uvediete ho v r. 14, rovnako ak ste získali prostriedky v rámci grantových súťaží, ktoré vyhlásil samosprávny kraj, uvediete ich v r. 14.

10. z rozpočtu obce - uvádza sa príspevok na činnosť knižnice z obce (od vášho zriaďovateľa)

11. Od iných subjektov - uvádzajú len verejné knižnice, ktorých zriaďovateľom je Mestské kultúrne stredisko.

Transfery na činnosť od iných subjektov(s.r.o., a.s. a pod.) uvádzajú špeciálne knižnice.

12. Tržby spolu - uvádzate všetky tržby, ktoré ste v knižnici mali - zápisné, upomienky, internet, burza a pod...

13. Z toho poplatky za knižničné činnosti - zápisné, upomienky, internet...

14. Iné výnosy, dary, granty -všetky financie získané z rôznych grantov, nadácií a pod., aj refundácie aktivačných alebo chránených pracovníkov

15. Z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu - financie získané z grantov Ministerstva kultúry

16. Náklady (výdavky) na hlavnú činnosť - financie vynaložené na činnosť knižnice - mzdy, nákup kníh, nákup počítačovej techniky, elektrinu a pod.

Z TOHO:

17. Mzdové náklady (bez OON - bez ostatných osobných nákladov, dohôd) - len náklady na mzdy (hrubé mzdy) a odmeny

18. Na nákup knižničného fondu - finančné prostriedky vynaložené na nákup KF - spolu za knihy, periodiká, špeciálne dokumenty

19. Kapitálové výdavky spolu - náklady nad 30 000 Sk  za jednu položku 

 

Posledná zmena na Piatok, 15 Január 2010 10:03
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
hacklink hacklink ucuz ucak bileti hacklink pepe